Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
Artikel 1-a: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die QVIST Outdoor Cooking, gevestigd te Zwolle, sluit met een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
Artikel 1-b: De overeenkomsten als genoemd in 1-a van dit artikel, betreffen alle overeenkomsten door QVIST Outdoor Cooking gesloten, m.n de verkoopovereenkomsten.

OFFERTES
Artikel 2-a: De door QVIST Outdoor Cooking gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
Artikel 2-b: Indien een offerte als genoemd in 2-a van dit artikel wordt aanvaard heeft QVIST Outdoor Cooking gedurende twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding, het recht het aanbod te herroepen.
Artikel 2-c: Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
Artikel 2-d: QVIST Outdoor Cooking is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een schrijf of drukfout.

OVEREENKOMST
Artikel 3: Een overeenkomst komt tot stand indien QVIST Outdoor Cooking een opdracht schriftelijk bevestigd heeft of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

PRIJSVERHOGING
Artikel 4: Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode één van de kostprijs factoren van QVIST Outdoor Cooking dusdanig is gestegen dat de kostprijs voor QVIST Outdoor Cooking meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is QVIST Outdoor Cooking gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen.

OVERMACHT
Artikel 5-a: Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin QVIST Outdoor Cooking haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van QVIST Outdoor Cooking en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door QVIST Outdoor Cooking gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan QVIST Outdoor Cooking kunnen worden toegerekend.
Artikel 5-b: In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden als overmacht: natuurrampen, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, waardeverandering buitenlandse valuata, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden.

AFROEPORDERS
Artikel 6: Indien tussen QVIST Outdoor Cooking en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door een niet tijdige afname aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

ANNULERINGEN
Artikel 7-a: Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van QVIST Outdoor Cooking kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van geleverde zaken.
Artikel 7-b: Indien op grond van het lid a van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan QVIST Outdoor Cooking verschuldigd alle redelijke werkelijk gemaakte kosten, evenals de gederfde winst.

LEVERING
Artikel 8-a: De algemene leveringsvoorwaarden worden op aanvraag aan een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf verstrekt. Hetgeen hierna onder 8,9 en 10 wordt gesteld maakt daar deel van uit;
Artikel 8-b: De levering van zaken geschiedt, tenzij anders overeengekomen, op kosten van de wederpartij, af magazijn Zwolle. Het staat wederpartij vrij de keuze van verzendwijze te bepalen.
Artikel 8-c: De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken genoemd in het lid a van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen metvoldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de vervoerder in acht te nemen.
Artikel 8-d: Indien overeengekomen is levering af fabriek dan wel af magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

RISICO
Artikel 9-a: Indien levering geschiedt in overeenstemming met artikel 8 lid b, zijn de zaken voor risico van de QVIST Outdoor Cooking tot aan het moment van aanname van de levering.
Artikel 9-b: Het lossen als bedoeld in artikel 8 lid c geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
Artikel 9-c: Indien levering geschiedt als bedoeld in artikel 8 lid d, dan is het risico voor QVIST Outdoor Cooking voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij.

VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER
Artikel 10-a: Bij levering conform het bepaalde in artikel 8 lid b: Indien aan de wederpartij wordt geleverd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 lid b, dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces- verbaal te laten opmaken.
Artikel-b: Indien aan de wederpartij wordt geleverd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 lid b, en wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid b van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.
Artikel 10-c: Bij levering af magazijn: Indien levering af fabriek of af magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, vooral voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit evenals de overeengekomen kwaliteitseisen, dan wel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

RECLAMES
Artikel 11-a: Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan tegen QVIST Outdoor Cooking niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 48 uur na aflevering aan QVIST Outdoor Cooking is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, dan wel met bekwame spoed schriftelijk te worden bevestigd. De termijn van 48 uur als hiervoor genoemd, wordt verlengd tot 72 uur indien de aflevering van de zaken aan een derde geschiedt, zoals genoemd in artikel 10 lid b.
Artikel 11-b: Een beroep van de wederpartij op duidelijke zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet tegen QVIST Outdoor Cooking geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en / of beschadigingen niet op de afleveringbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
Artikel 11-c: Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
Artikel 11-d: Indien de wederpartij aan QVIST Outdoor Cooking klachten kenbaar maakt over de geleverde zaken, dan dient de wederpartij QVIST Outdoor Cooking met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. QVIST Outdoor Cooking zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij QVIST Outdoor Cooking in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de goederen. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
Artikel 11-e: Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GELEVERDE ZAKEN
Artikel 12-a: Met betrekking tot geleverde zaken is QVIST Outdoor Cooking uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende: in het geval door QVIST Outdoor Cooking garantie is verstrekt, wordt door QVIST Outdoor Cooking aansprakelijkheid aanvaard, inzoverre dit uit de garantie voortvloeit; voor opzet of schuld van bestuurders van QVIST Outdoor Cooking of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten aanvaardt QVIST Outdoor Cooking aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft; aansprakelijkheid van QVIST Outdoor Cooking wordt opgeheven in het geval van overmacht de aansprakelijkheid van QVIST Outdoor Cooking is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst - en / of stagnatieschade; de aansprakelijkheid van QVIST Outdoor Cooking is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 200% van het factuurbedrag; indien sprake is van deelleveranties en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Artikel 12-b: Indien QVIST Outdoor Cooking niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is QVIST Outdoor Cooking aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 200% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
Artikel 12-c: De wederpartij vrijwaart QVIST Outdoor Cooking tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van auteursrecht, ter zake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdrachten.

LEVERTIJD
Artikel 13-a: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door QVIST Outdoor Cooking opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
Artikel 13-b: Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit door de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
Artikel 13-c: De aansprakelijkheid van QVIST Outdoor Cooking voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is tot het navolgende beperkt: indien een niet-tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van QVIST Outdoor Cooking of leidinggevende ondergeschikten of door opzet of grove schuld van andere ondergeschikten, dan is QVIST Outdoor Cooking volledig aansprakelijk; de aansprakelijkheid van QVIST Outdoor Cooking in het geval van niet-tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. QVIST Outdoor Cooking is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en / of stagnatieschade.

BETALINGSVOORWAARDEN, BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN EN RECHT VAN RETENTIE
Artikel 14-a: Betaling dient te geschieden zonder korting of schuldvergelijking binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een betalingskorting van 2 % wordt verstrekt bij het afgeven van een machtiging om binnen 5 werkdagen na factuurdatum de verschuldigde bedragen af te schrijven wegens geleverde goederen en / of diensten.
Artikel 14-b: Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij QVIST Outdoor Cooking de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij QVIST Outdoor Cooking alsdan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten- met een minimum van €50.00 worden berekend geheel in overeenstemming met het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Artikel 14-c: QVIST Outdoor Cooking heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
Artikel 15-a: De door QVIST Outdoor Cooking geleverde zaken blijven het eigendom van QVIST Outdoor Cooking, totdat de wederpartij de geleverde zaken aan QVIST Outdoor Cooking betaald heeft en de wederpartij eventuele verplichtingen tot schadevergoedingen is nagekomen.
Artikel 15-b: Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van QVIST Outdoor Cooking rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
Artikel 15-c: In het geval de wederpartij zijn verplichtingen tegenover QVIST Outdoor Cooking niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij dat niet zal doen, is QVIST Outdoor Cooking gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient QVIST Outdoor Cooking hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens QVIST Outdoor Cooking een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat de wederpartij tegenover QVIST Outdoor Cooking in gebreke blijft.
Artikel 15-d: De wederpartij verplicht zich tegenover QVIST Outdoor Cooking om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van QVIST Outdoor Cooking rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond QVIST Outdoor Cooking hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud van QVIST Outdoor Cooking.
Artikel 15-e: De wederpartij verplicht zich tegenover QVIST Outdoor Cooking om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die QVIST Outdoor Cooking bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
Artikel 15-f: Alle bij de wederpartij aanwezige zaken afkomstig van QVIST Outdoor Cooking zijn, zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting tegenover QVIST Outdoor Cooking heeft, eigendom van QVIST Outdoor Cooking, ofwel krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud, ofwel uit hoofde van een bezitloos pandrecht waartoe de wederpartij nu al voor als dan ten behoeve van QVIST Outdoor Cooking een pandrecht vestigt.

BEVOEGDE RECHTER
Artikel 16-a: Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van QVIST Outdoor Cooking.
Artikel 16-b: Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen een week nadat zij door of namens QVIST Outdoor Cooking op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de hoofdvestigingsplaats van QVIST Outdoor Cooking zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 17: Op elke overeenkomst tussen QVIST Outdoor Cooking en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Zwolle, 1 november 2015

© 2003 - 2024 Outdoor Cooking. All Rights Reserved. | Sitemap