Disclaimer

De content van deze site, teksten en beelden, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik ervan is alleen na schriftelijke toestemming geoorloofd. Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. QVIST Outdoor Cooking doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de informatiebladen.
Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die QVIST Outdoor Cooking ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door QVIST Outdoor Cooking gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is. QVIST Outdoor Cooking behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is QVIST Outdoor Cooking aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

QVIST Outdoor Cooking behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) zonder aankondiging te herzien. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Safe Shopping

My Cart

You have no items in your shopping cart.

Compare Products

You have no items to compare.

Leave no Trace

© 2003 - 2024 Outdoor Cooking. All Rights Reserved. | Sitemap